Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
'''Innehåll''' [[TableOfContents]] '''Innehåll''' <<TableOfContents>>

Andra MoinMoin hjälpämnen

Underämnen

Innehåll

Speciella funktioner för wiki-farmer IntraNät

I det följande visas hur olika funktioner kan hjälpa till att optimera din anpassning när du har flera wikis på samma system eller när du använder MoinMoin i en IntraNet-miljö.

Centraliserade anpassningar

 • farm_config.py

 • delade intermap.txt

 • delad kodbas och ikoner

Ommappning av URL:er

Anpassningsvariabeln "url_mappings" kan användas för att mappa om absoluta URL:er till relativa eller för att ändra vissa URL-förled till andra helt annorlunda. Detta är speciellt vikigt på IntraNet, när hela träd av dokument, som finns utanför wikin, flyttas runt.

"url_mappings" är en uppslagstabell i form av en python-dict, där nyckeln är prefixet som ska ersättas. Ett typiskt exempel är url_mappings = {'http://my.server.net/': '/'}, vilket tar bort webb-protokollschemat från lokala URL:er och således gör att länkar till din egen server fungerar för både http och https.

ATT GÖRA

<!> ATT GÖRA: förklara följande i detalj och lägg till mer detaljer till ovanstående beskrivning. Vad som behöver mer förklaring

 • händelseloggning
 • Sidspår ('Page trails', ett tillval)
 • AnvändarInställningar: ikryssningsrutor för dubbelklickredigering, sidspår, snygga länkar, smilisar, hoppa till sisa sidan som visas och några andra ja/nej-optioner

 • Ta bort "Eliminera efterföljande mellanslag från varje rad"-tillvalet i editorn
 • SidMallar (skapa en ny sida från en mallsida)

 • Endast "normala" URL_er (utanför hakparenteser) översätts till infogade bilder ==> dokumentera exakta regler

 • Markering av sökresultat och många felstavade ord vid felstavningskoll
 • Support för "file:" URL:er

 • e-mail notifieringsfunktioner
 • "RSS" icon som visas med LatestChanges-makrot

 • kommentarfältet för editor, senaste ändringar och sidinformation
 • Sid-caching är för närvarande begränsad till XSLT-processing (där den absolut behövs). Ny kod & API för att lägga till "RefreshCache"-länk.

 • infogade sökfält (längst ner på sidan)
 • interwikinamnet "Self" pekar inte alltid på den egna wikin
 • sidinformationsåtgärden

Administrativt:

 • beskriv "moin.cgi?test"-verktyget mer detaljerat
 • WikiFarm-support:

  • <datadir>/plugin/macro och <datadir>/plugin/action kan användas för att hålla makron och åtgärder lokalt för en specifik wiki-instans

  • config.shared_intermap kan ha en filsökväg till en delad "intermap.txt"-fil (t.ex. en sparad utanför datadir)
 • $PAGE-platsen för en interwiki-karta

Kommandoradverktyg:

 • "moin-dump" kommandoradverktyg som skapar en statisk kopia av wikins innehåll
 • Den självständiga webb-servern är inte rejält testad, men den fungerar nu för POST-anrop, eller med andra ord, den kan nu spara sidor. Det är fortfarande problem med långlivade globala variabler! Den kräver Python >= 2.0.

Kompatibilitet:

 • De statistiska funktionerna är INTE avsedda att fungera med Python 1.5.2 och kräver Python 2.0 eller högre. Överhuvudtaget är MoinMoin 0.11 inte grundligt testad för 1.5.2-kompatibilitet. Den lägsta rekommenderade Python-versionen är 2.0!

 • RSS-funktionerna kräver en ganska ny PyXML (CVS eller 0.7) beroende på buggar i namnhanteringen av xml.sex.sexutils i tidigare versioner. Detta upptäcks (förhoppningsvis) automatiskt vid varje installation.

HjälpDiverse (last edited 2008-04-29 11:46:19 by localhost)