Index

1. Views

icon_view_single.gif

icon_view_single.gif

icon_view_multiple.gif

icon_view_multiple.gif

icon_view_mosaic.gif

icon_view_mosaic.gif

icon_navigate.gif

icon_navigate.gif

3. Orientation

icon_orientation_coronal.gif

icon_orientation_coronal.gif

icon_orientation_horizontal.gif

icon_orientation_horizontal.gif

icon_orientation_sagittal.gif

icon_orientation_sagittal.gif

4. Cursors

icon_linked_cursors.gif

icon_linked_cursors.gif

5. Volume selection

icon_main_volume.gif

icon_main_volume.gif

icon_aux_volume.gif

icon_aux_volume.gif

6. Brushes

icon_brush_circle.gif

icon_brush_circle.gif

icon_brush_square.gif

icon_brush_square.gif

icon_brush_3d.gif

icon_brush_3d.gif

7. Snapshot IO

icon_snapshot_save.gif

icon_snapshot_save.gif

icon_snapshot_load.gif

icon_snapshot_load.gif

8. Editing

icon_edit_ctrlpts.gif

icon_edit_ctrlpts.gif

icon_edit_label.gif

icon_edit_label.gif

icon_edit_parc.gif

icon_edit_parc.gif

icon_edit_volume.gif

icon_edit_volume.gif

9. Surface selection

icon_surface_main.gif

icon_surface_main.gif

icon_surface_original.gif

icon_surface_original.gif

icon_surface_pial.gif

icon_surface_pial.gif